Sol·licitud d’Ajuts Individuals de Menjador curs: 2024-2025

Manual d'ús: Com fer la sol·licitud

Es podran acollir a aquests ajuts els infants escolaritzats en els cursos de segon i tercer dels ensenyaments de primer cicle d’educació infantil, en aquelles escoles de titularitat de la Generalitat on s’hagi implantat, i qualsevol dels cursos de l’ensenyament de segon cicle d’educació infantil i d’ensenyaments obligatoris de centres educatius de la comarca dels Bages que no li correspongui el menjador preceptiu (gratuïtat per manca d’oferta educativa en el municipi de residència) matriculats en qualsevol centre educatiu sostingut amb fons públics, d’acord amb els criteris fixats a les bases reguladores.

Termini: Entre el 2 d’abril i el 30 d’abril de 2024

La presentació de les sol•licituds és oberta durant tot el curs escolar fins al mes de maig. El primer termini establert és únicament per a la seva resolució abans de l’inici del curs escolar. La resta de sol•licituds es van valorant segons disposició del servei i amb efectes des de la data del registre de la sol•licitud.

a) Procediment ordinari (sol·licitud nova)

Adreçat a les persones sol·licitants d’ajut individual de menjador en les següents situacions:

  1. Noves sol·licituds (nou estudiant demandant de l’ajut) sempre que no hi hagi un germà/na amb ajut concedit a la convocatòria anterior.
  2. El cas de custòdia compartida per modificar la sol·licitud d’algun progenitor/a.
b) Procediment abreujat 1 (renovació ordinària)

Adreçat a les persones sol·licitants d’ajut individual de menjador en les següents situacions:

  1. *No hagin sofert cap modificació en les dades i documentació requerida i presentada a la convocatòria pel curs escolar 2023-2024
    *a excepció de canvis de document d’identitat
c) Procediment abreujat 2 (renovació amb canvis)

Adreçat a les persones sol·licitants d’ajut individual de menjador en les següents situacions:

  1. Modificació en la unitat familiar en relació amb l’anterior convocatòria (naixements, defuncions, separacions amb custòdies no compartides).
  2. Nou beneficiari (nou alumnat demandant de l’ajut) amb sol·licituds de famílies que ja van presentar-la dels germans/es a la convocatòria del curs 2023-2024.
  3. Famílies que es denegués l’ajut per falta de documentació a la convocatòria anterior.
  4. Ajuts provinents d’un altre comarca, que aquest any es valoren ja d’inici al Consell Comarcal del Bages.